Pædagogisk Diplomuddannelse:

Studieenhed 2

Projektbeskrivelse af CD-Rom- programmet:

Hammershus 
- en middelalderborg

Holbæk Seminarium,
maj 2002.

Afhandling af 
produktion i multimedier:

Hammershus 
- en it-resurse

Holbæk Seminarium,
maj 2002.

Produktet en 
CD-ROM:

Hammershus 
- en it-resurse

Holbæk Seminarium,
maj 2002.

Studieenhed 1.

Studieenhed 3

Studieenhed 4

Retur

PD2-opgave 2002

Projektbeskrivelse af CD-Rom- programmet:

Hammershus - en middelalderborg

Jens Aagesen,

Holbæk Seminarium,

Maj 2002.

Indledning.

I Danmark er der ikke, som i England, Tyskland og Frankrig, rigtige middelalderborge tilbage. Enten er de moderniseret til ukendelighed eller ligger i grus nede i den danske muld.

Hammershus er trods tilstanden som ruin - eller måske netop derfor - det bedste eksempel vi kan give danske skoleelever til at få et indblik i hvordan livet middelalderens magtcentre fungerede til dagligt. Som ruin giver byggeriet gode muligheder for indblik i byggeskik og indretning, da bjælkehuller, døråbninger, "siddelser", "hemmeligheder" o.lign. i dag kan give tydelige indtryk af hvordan borgen har været indrettet og samtidig åbne gode muligheder for at drømme sig ind i det liv man véd der har foregået.

Jeg mener en produktion af en CD-ROM vil være den bedste måde at skabe dette undervisningsmiljø på. Produktet vil her give mulighed for både at formidle viden, indtryk og åbne mulighed for fordybelse og bearbejdning til spændende elevproduktioner.

 

Problemformulering.

Er det muligt at skabe et multimedieprodukt, hvor eleverne i højere grad end med de lineære undervisningsmidler (bøger, film, billeder) kan fordybe, indleve og engagere sig og dermed være bedre til at fortolke en historisk periode eller et tema.

Hvordan skal multimedieproduktet programmeres så det kan leve op til kravene om ny videns- og læringssyn.

Hvad skal produktet indeholde for at være lige populært hos drenge og piger, hos bogligt svage og stærke elever.

Produktet.

En CD-Rom giver i modsætning til en website gode muligheder for at benytte større lyd- og billedfiler. Dette er vigtigt for at skabe det rigtige indtryk og fordybelse. Til gengæld begrænser indlæringsrummet sig til den enkelte skærm eller måske et lokale, hvis flere benytter programmet her samtidigt. Derfor skal programmet også ses i tilknytning til en webside, hvor produktioner kan lægges ind efter lyst og behov og eleverne kan udveksle viden og inspirere hinanden.

Produktionen skal udarbejdes i Mediator 6, som giver gode distributionsmuligheder til forbrugerne, både som runtime-versioner (webside, diskette, CD-ROM) og som endelig produktionen af en CD-Rom.

 

Emnet.

Produktionens overordnede emne henvender sig i første omgang til undervisningen i faget historie, men kan også indgå i tværfaglige emner og projekter. Der er nævnt tre overordnede områder for faget historie i regeringens nye "Klare mål":

 

 

Her skal eleverne bl.a.

- forstå sig selv som historieskabte og historieskabende.

- udbygge deres indsigt i væsentlige historiske begivenheder

og samfundsforhold fra alle tidsepoker.

- skabe sig overblik over og fordybe sig i arbejdet

med menneskers dagligliv og livsvilkår gennem tiderne.

 

"Hammershus - en middelalderborg" skal som eksempel give eleverne indtrykket af livet i gamle dage på en af de mange borge der lå spredt over hele Danmark, som repræsentant for landets højeste myndighed og indimellem også som bolig for den styrende konge.

CD-ROM programmet skal give indsigt i borgens lille sluttede samfund og lejlighed til at fordybe sig i beboernes dagligliv og livsvilkår.

Programmet skal derudover åbne muligheder for at eleverne kan skabe deres egne historier, produkter, forestillinger og måske åbne nye synsvinkler for livet på en middelalderborg. Her vil den tidligere (i PD1) oprettede website: http://homepage.holsem.dk/202004 være en af mulighederne.

 

Indholdet

Forsiden skal signalere at her får man et indblik i på livet i middelalderborge i Danmark. Et stort halvsidesbillede med tydelige døre og vinduer skal give eleverne appetit på at drømme sig ind i det liv der har foregået her. En velkomsttekst må gerne signalere en nær/direkte personlig forbindelse til slottet og dets beboere.

 

Fire store knapper i venstre side omhandler middelalderen generelt:

- "Gode links": museer, andre borge, middelalderemner osv.

- "Andre middelalderborge": et danmarkskort viser placeringen af 15 "søstre".

- "Historisk tidslinie": Middelalderen i Danmark (Sverige og Tyskland)

- "Produktioner": Eksempler på hvad du kan lave af kreative ting, smykker,

spil, mad og dragter, men også selv skrive historier, lave tegninger, produktioner og

hvordan de kan formidles.

 

Fire store knapper i højre side omhandler Hammershus og dette program:

- "Vejledning": En præsentation af de muligheder programmet giver. Som et ekstra fif

ligger en skjult link på forsidebilledet til denne side også. Her er også knappen hvor du helt kan forlade programmet.

- "Portrætter": en beskrivelse af personer med tilknytning til Hammershus.

- "Historien": Hammershus´ historie fra opførsel til forfald.

- "Rundtur":Her startes en rundtur på slottet, hvor der kan opleves, iagttages og fordybes.

 

Målgruppe.

Der undervises i historie på 3. - 8. klassetrin, men da dette spænd over 6 klassetrin virker for stort, har jeg betragtet den primære målgruppe som elever fra 6. til 8. klasse.

"Klare mål" deler denne gruppe op i to; hvor elever efter 6. klasse skal kunne fortælle og beskrive, men efter 8. klasse mere skal forklare og relatere. Programmet må derfor tilgodese muligheder for at få dækket disse behov.

 

Designet

Tekstvalg: Teksttyperne må gerne sende et signal om gamle dage, dog uden at målgruppen som helhed generes væsentligt i at arbejde. Overskrifter lægges som udgangspunkt i "Old English Text MT/fed, men hvor læsbarheden er vigtig skiftes til Zambesi MN, der kan minde lidt om runer i et moderne snit. Generelt benyttes Arial 12, da den både er læsevenlig og ligger på alle maskiner.

 

Farvevalg: Da jeg ikke ønsker for dominerende farver hverken til tekst eller baggrund, vælger jeg tekstfarver midt imellem den varme(rød) og kolde(cyan)pol. Samtidig vil jeg helt undgå komplimentærfarver for at undgå flimrende virkning.

Med udgangspunkt i ruinen, der er tofarvet for henholdsvis kampesten(grå) og munkesten(rødbrun) vælges en mørkegrå som baggrund og rødbrun som tekst. Den grå baggrund skåner øjnene for skarpt lys, der kan virke trættende i længden.

 

Illustrationer. Kortet tegnes på frihånd i Paint for at undgå problemer omkring copyrettigheder.

Tegninger af hvordan enkelte bygninger har set ud udføres med tusse og vandfarve og scannes ind.

 

Billeder. De fleste billeder skal tages i normalperspektiv, da de skal illustrere et besøg. Enkelte kan i frøperspektiv dog være med til at fortælle om det kolossale bygningsværk.

 

Navigationsmåder.

Elever i 6. til 8. klasse er efterhånden fortrolige med brugen af links, og for nogle vil egentlige knapper kunne virke barnligt. Alligevel må der satses på et forholdsvist lavt navigeringsniveau, så eleverne hurtigt får overblik over strukturen i produktet.

Der skal lægges stor vægt på brugervenlighed, idet målet ikke er et flimmer af masseindtryk, men fordybelse af en historisk tidsalder og dets monument.

Der vil derfor kun være egentlige knapper på forsiden, hvor hovedmenuerne vises. Ellers vil navigeringen ske ved at prøve sig frem med musen for at gå på opdagelse. Mulighederne beskrives i hovedmenuen på en speciel knap:"Vejledning". Dette er betryggende for usikre og tidsbesparende for nybegyndere af dette program.

 

Arkitektur.

Strukturen skal generelt være hierarkisk opbygget med otte overordnede spor på menusiden.

Uanset hvor langt man er nede i de underliggende sider skal knappen: "Tilbage til forsiden" altid være nederst på en side og bringe eleven tilbage til hovedmenuen.

 

Sporet: "Rundtur på Hammershus" skal dog her være en undtagelse og ikke hierarkisk bygget op. Det indeholder programmets "primære" spor og skal opbygges som en rejse, hvor eleven bevæger sig længere og længere ind på slottet med oplevelser, informationer og beskrivelser til indlevelse af liv og miljø i en borg i middelalderen. Strukturen skal nærmest være cirkulær, men hele tiden med underliggende links til uddybning og sanseindtryk. Der må godt forekomme "smutveje" for den særligt opmærksomme udforsker.

 

Flowchart.

Interne links

Externe links

Lydfiler