Pædagogisk Diplomuddannelse i:

Multimedier

Retur CV

Studieenhed 1
En website om Hammershus

Studieenhed 2
Afhandling + produkt
CD-Rom om Hammershus

Studieenhed 3
Rapport i videnskabsteori og pædagogik om: 
Computere i børnehaver

Studieenhed 4
Afsluttende opgave:
Børns mediekompetencer

Beskrivelse af Pædagogisk Diplomuddannelse i Multimedier:

Indledning
Mediebilledet er under konstant forandring i et hastigt tempo. Hidtil anvendte medier som bøger, radio og TV er suppleret med nye interaktive medier, der anvender bl.a. tekst, lyd, billede og animation i en interaktiv sammenhæng. Informationsteknologien er et væsentligt værktøj i denne sammenhæng.
Multimedier er interaktive og skal her forstås som et samlebegreb, hvorunder gængse medier er integreret.

Begrundelse
Mediekulturen er en integreret del af børn og unges hverdag. Multimedier er i børn og unges hverdag et emne, der kan kædes sammen med fritidsaktiviteter i hjemmene, men også et medie der anvendes i undervisningsmæssige sammenhænge.
Mediernes socialiserende funktion bliver stadig mere aktuel i takt med de teknologiske muligheder og samfundets stigende anvendelse.
For at kunne forstå børn og unges brug af multimedier må der arbejdes med multimedier i både teori og praksis. Kommunikationsprocesser er i denne forbindelse omdrejningspunktet.
Vurderingsdimensionen af kommercielle multimedieproduktioner er et centalt område i forbindelse med børn og unges brug af disse medier.
Egenproduktionsdimensionen er væsentlig i forbindelse med vejledning af elever, der i et undervisningsforløb ønsker at inddrage egne producerede multimedieproduktioner.

Mål
Målet er at den studerende erhverver sig

 


Studieenhed: Multimedier I

Indhold


Eksamen
Der afholdes mundtlig eksamen på grundlag af et af den studerende udarbejdet multimedieprodukt. Senest 5 uger før eksamen skal emne og problemformulering for mulitimedieproduktet godkendes af læreren. Den studerende skal på baggrund af egen multimedieproduktion samt en tilhørende skriftlig dokumentation redegøre for produktets mål- og indholdsovervejelser.
Den studerende skal endvidere redegøre for valg af metoder og værktøjer samt inddrage kommunikationsteoretiske overvejelser i relation til produktet.
Dokumentationen skal svare til max. 10 A4-sider.

Eksaminationstid:
60 min. inkl. fremlæggelse af multimedieproduktion og votering.Studieenhed: Multimedier II

Indhold


Eksamen
Otte uger før eksamen fremlægger den studerende til lærerens godkendelse et forslag til emne og overordnet projektbeskrivelse for et eksamensprojekt. Dette projekt udarbejdes individuelt eller i grupper på indtil 3 studerende.
Eksamensprojektet skal bestå i fremstilling eller videreudvikling af et multimedieprodukt med undervisningsmæssig relevans.
Med udgangspunkt i eksamensprojektet udarbejder den studerende en skriftlig afhandling.
Afhandlingen udarbejdes individuelt og omfatter max. 20 A4 sider for hver studerende.
Eksamensprojektet og projektbeskrivelsen vedlægges som bilagsmateriale til afhandlingen.
Der gives en karakter efter 13-skalaen på grundlag af projektbeskrivelsen, eksamensprojektet og afhandlingen.


Studieenhed III

(Videnskabteori og pædagogik).Pædagogik-Psykologi-Didaktik.

Indledning
På grundlag af en mellemlang videregående uddannelse og den studerendes personlige og erhvervsmæssige erfaring giver studieenheden forudsætninger for at behandle udvalgte pædagogiske problemstillinger på et dyberegående niveau.

Begrundelse
Hensigten med studiet i den pædagogisk-psykologisk-didaktiske enhed er, at den studerende udvikler kompetence til at kunne begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og/eller formidlingsopgaver samt til at forestå en sagligt velbegrundet meningsudveksling med offentlighed, myndigheder, kolleger og de direkte deltagere i den pågældende virksomhed.

Varetagelsen af undervisnings- og formidlingsopgaver vedrørende en sag forudsætter faglig indsigt, viden og færdighed.
Undervisning og formidling har imidlertid først sin berettigelse i kraft af det udbytte, deltagerne opnår. Pædagogisk indsigt, viden og færdighed er derfor tilsvarende en forudsætning for undervisningens kvalitet.
Sammenhæng mellem faglige/fagdidaktiske og pædagogiske forudsætninger er sammen med de personlige forudsætninger grundlaget for at varetage komplekse undervisnings- og formidlingsopgaver i et udviklingsperspektiv inden for givne arbejdsområder.

Mål
Målet er, at den studerende erhverver en sådan indsigt i uddannelser, undervisning, læreprocesser og tilhørende læreropgaver, at den studerende kan vurdere pædagogiske problemstillinger i forbindelse med et givet arbejdsområde under hensyntagen til

– individuelle og fælles interesser
– aktuelle og udviklingsorienterede interesser samt
– organisatoriske og institutionelle såvel som samfundsmæssige muligheder og betingelser.

Den studerende skal derfor kunne forbinde sin indsigt i studieenhedens begreber, metoder, teorier og empiri med sin egen faglige og pædagogiske forforståelse og erfaring samt med ydre og indre betingelser for uddannelsesinstitutioners virksomhed.

Indhold
Indholdet er empiriske og værditeoretiske analyser af en række sagsforhold vedrørende uddannelse, undervisning og læring.
Arbejdet med disse sagsforhold kan tones af de fag eller funktionsområder, den studerende har valgt at studere i studieenhederne I, II og IV.

Indholdet vælges af lærerne efter drøftelse med de studerende således, at det som helhed omfatter dimensionerne

– pædagogisk idéhistorie, hvor samspillet mellem pædagogisk tænkning og den samfundsmæssige udvikling inddrages
– almen didaktik, hvor undervisningens mål, indhold og form sættes i relation til teorier om dannelse, kvalifikationer og social integration
– pædagogisk psykologi med vægt på læring, udvikling, socialt samspil og personlighedsmæssige ligheder og forskelle
– pædagogisk sociologi med vægt på social baggrund, levevilkår og livsformer
– pædagogisk organisations- og institutionsteori, hvor der anlægges et internt og eksternt politisk, juridisk og samarbejdsmæssigt perspektiv
– videnskabsteori og erkendelsesfilosofi, hvor antagelser om kundskab, menneske, natur og samfund tematiseres
– de studerendes arbejde med – undervejs i studiet – at beskrive reflektioner over egne studie- og læreprocesser.

Eksamen
Eksamen er mundtlig og former sig som en samtale mellem den studerende, censor og eksaminator. Udgangspunktet er en rapport over et projektarbejde, som den studerende har gennemført alene eller sammen med højest to medstuderende.
Projektarbejdets problemstilling skal være eksemplarisk for studieenhedens indhold og skal indeholde både en teoretisk og en empirisk dimension. Rammen for samtalen er indholdsangivelsen i studieenheden som helhed.

Senest 5 uger før eksamen skal læreren godkende en problemformulering og senest 2 uger før eksamen skal projektrapporten afleveres. Den må have et omfang på højest 20 A4 sider for én studerende, 30 A4 sider for to studerende og 40 A4 sider for tre studerende.

Både projektrapporten og den mundtlige samtale indgår i bedømmelsen.

 

Studieenhed IV

Fordybelsesdelen

Indledning
I danske uddannelser der forbereder til undervisnings- og formidlingsopgaver, er der tradition for at betragte pædagogisk og faglig indsigt som en helhed. De Pædagogiske Diplomuddannelser bygger videre på dette fundament ved at rumme dels pædagogiske og faglige studieenheder, dels en syntese af det pædagogiske og det faglige i denne afsluttende fordybelsesdel.
Der er tale om et selvstændigt studieforløb – uden holdundervisning – hvor den studerende fordyber sig i et selvvalgt emne under lærervejledning.

Begrundelse
Begrundelsen for fordybelsesdelen er således at den studerende for at kunne varetage, vurdere og udvikle faglig-pædagogiske opgaver på et dybtgående professionelt niveau må opnå evne til at sammentænke de typer af forudsætninger som kan erhverves i uddannelsens faglige og pædagogiske studieenheder, til en helhed.

Mål
Målet er at den studerende erhverver sig forudsætninger for pædagogisk og fagligt at vurdere undervisnings- og/eller formidlingsopgaver i forbindelse med den studerendes fag eller funktionsområde under hensyntagen til relevante forhold ved området og dets udvikling i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng.

Indhold
Indholdet er et dybtgående studium af et af den studerende valgt, og af lærerne godkendt, emne. Som afslutning på studiet udarbejder den studerende et arbejdsresultat. Afhængigt af den valgte uddannelse eller af emnevalget skal arbejdsresultatet være skriftligt (max. 30 sider) eller kombinere det skriftlige (i dette tilfælde max. 15 sider) med andre udtryksformer.
I arbejdsresultatet skal den studerende vise sin evne til at identificere, definere og behandle faglig-pædagogiske problemstillinger med begrundet anvendelse af metoder og teorier på det studerede område. Arbejdsresultatet skal dokumentere en omfattende, detaljeret og sammenhængende anvendelse af relevante elementer fra de foregående studieenheder.

Eksamen
Emnet for den studerendes arbejde skal godkendes senest 5 uger før den mundtlige eksamen, og arbejdsresultatet skal afleveres senest 2 uger før eksamen.
Eksamen former sig som en uddybende samtale på grundlag af det fremlagte arbejdsresultat. Eksaminationstiden er 60 minutter. Der gives én karakter efter 13-skalaen. Karakteren bygger på en samlet vurdering af det fremlagte arbejdsresultat og den uddybende samtale.

 

 

Generelt om eksamen
Alle studieenheder afsluttes med eksamen. Der gives karakter efter 13-skalaen og for at erhverve Den Pædagogiske Diplomgrad, PD, kræves mindst karakteren 6 i hver enkelt eksamen.

For at aflægge eksamen i Fordybelsesdelen kræves, at eksamen er bestået i de forudgående studieenheder.

Prøvetiden ved mundtlig eksamen er for alle studieenheder 60 minutter pr. studerende inkl. votering. Alle sideangivelser i forbindelse med aflevering af rapporter, opgaver eller afhandlinger er beregnet ud fra højst 2400 enheder pr. A 4 side.

Ved gruppeeksamen må deltagerantallet højst være 3 studerende.
Hvis en gruppe udarbejder en skriftlig fremstilling (afhandling, opgave, rapport) til aflevering i forbindelse med eksamen, så for-øges sidetallet med maks. 10 A 4 sider for hver studerende ud over én. Dette gælder for alle skriftlige fremstillinger.
Den enkelte studerende er ved gruppeeksamen under den mundtlige prøve ansvarlig for hele den skriftlige fremstilling.

Ved gruppeeksamen er prøvetiden for to studerende 100 minutter og for tre studerende 130 minutter. Alle tidsangivelser er inkl. votering.
Ved alle former for gruppeeksamen foretages individuel bedømmelse.

I Overbygnings- og Funktionsuddannelserne gives 4 karakterer: To karakterer i den faglige del efter henholdsvis studieenhed I og II og én karakter i den pædagogisk-psykologisk-didaktiske studieenhed samt én karakter i fordybelsesdelen.

I Suppleringsuddannelserne gives 3 karakterer: Én karakter i den faglige del (liniefaget), én karakter i den pædagogisk-psykologisk-didaktiske studieenhed og én karakter i fordybelsesdelen.

Eksamensbevis udstedes efter at hele uddannelsen er gennemført.
Der kan udstedes delbevis for hver bestået studieenhed.